1. അനൃജു

    1. വി.
    2. വളഞ്ഞ, ചൊവ്വില്ലാത്ത
    3. നേരില്ലാത്ത
    1. നാ.
    2. കുടിലമായ മനസ്സോടുകൂടിയവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക