1. അനൃണ

    1. വി.
    2. ഋണം (കടം) ഇല്ലാത്ത, കടം വീട്ടിക്കഴിഞ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക