1. അനൃതി

    1. നാ.
    2. കള്ളം പറയുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക