1. അനേകചിത്ത

    1. വി.
    2. ചഞ്ചലചിത്തനായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക