1. അനേകജം

    1. നാ.
    2. പക്ഷി (പല ജന്മങ്ങളുള്ള)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക