1. അനേകവചനം

    1. നാ.
    2. ബഹുവചനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക