1. അനേകസാധാരണ

    1. വി.
    2. പലതിനു പൊതുവായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക