1. അനേകാന്തികത

    1. നാ.
    2. ഒരു കാവ്യദോഷം, ഉദ്ദിഷ്ടമായ അർത്ഥം വ്യക്തമാക്കാത്ത പദഘടന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക