1. അനേത്രൻ

    1. നാ.
    2. കുരുടൻ, കണ്ണില്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക