1. അനൈവർ

    1. നാ.
    2. എല്ലാവരും
  2. അൻവർ

    1. വി.
    2. പ്രകാശമാനമായ, താരത. നൂർ = പ്രകാശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക