1. അന്തഃപുരം

    1. നാ.
    2. രാജകീയമന്ദിരങ്ങളിൽ സ്ത്രീജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഭാഗം, സനാന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക