1. അന്തകം

  1. നാ.
  2. അതിരാത്
  3. മരണം
  4. മരണഹേതുകമായ ഒരുവക സന്നിപാതരോഗം
 2. അന്ധകം

  1. നാ.
  2. തൂം പൂണി, സുഗന്ധഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം
  3. ആന്ധ്രദേശം
 3. അന്തികം

  1. നാ.
  2. സാമീപ്യ
  1. അവ്യ.
  2. അടുക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക