1. അന്തകഘാതി

    1. നാ.
    2. അന്തകനെ കൊന്നവൻ, ശിവൻ
  2. അന്ധകഘാതി

    1. നാ.
    2. അന്ധകനെ കൊന്നവൻ, ശിവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക