1. അന്തകദിക്ക്

    1. നാ.
    2. കാലൻ കാക്കുന്ന ദിക്ക്, തെക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക