1. അന്തകരിപു

    1. നാ.
    2. അന്തകാരി
  2. അന്ധകരിപു

    1. നാ.
    2. ശിവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക