1. അന്തകര, -കരണ

    1. വി.
    2. മരണകരമായ, നാശകരമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക