1. അന്തഗമനം

    1. നാ.
    2. മരണം
    3. അന്തത്തിലേക്കു പോകൽ, പൂർത്തിയാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക