1. അന്തചര

    1. വി.
    2. അതിർത്തിവരെ പോകുന്ന
    3. മുഴുമിപ്പിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക