1. അന്തജൻ

    1. നാ.
    2. ഒടുവിൽ ജനിച്ചവൻ, ശൂദ്രൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക