1. അന്തപാലകൻ

    1. നാ.
    2. രാജ്യാതിർത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക