1. അന്തഭേദി

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം സൈന്യവ്യൂഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക