1. അന്തരംഗ

  1. വി.
  2. ഹൃദയത്തോട് ഏറ്റവും അധികം ബന്ധമുള്ള, പ്രിയപ്പെട്ട
  3. മുഖ്യമായ, പ്രധാനപ്പെട്ട
  4. രഹസ്യമായ. ബഹിരംഗ
 2. അനുത്തരംഗ

  1. വി.
  2. ഉറച്ച
  3. തിരയടിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക