1. അന്തരജ്ഞ

    1. വി.
    2. ഉള്ളറിയുന്ന, മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിവുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക