1. അന്തരാത്മാവ്

    1. നാ.
    2. ഹൃദയത്തിൽ കുടികോള്ളുന്ന ആത്മാവ്, മനസ്സ്, അന്തഃകരണം
    3. മനുഷ്യനിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ലിംഗാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, സൂക്ഷ്മശരീരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക