1. അന്തരാപത്യ

    1. നാ.
    2. അന്തർവത്നി, ഗർഭിണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക