1. അന്തരാളൻ

    1. നാ.
    2. അന്തരാളജാതിയിൽ പെട്ടവൻ, സങ്കരജാതിയിൽ ജനിച്ചവൻ
    3. അമ്പലവാസി, ഇവർ പൂണൂലുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരുമായി പല വിഭാഗക്കാരുണ്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക