1. അന്തരാഹാരബീജം

    1. നാ.
    2. മുളയ്ക്കാൻ വേണ്ട ആഹാരം ബീജപത്രങ്ങളിൽ സംഭരിച്ചുവച്ചിട്ടുള്ള വിത്ത്, പുളിങ്കുരുവും അമരവിത്തും പോലെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക