1. അന്തരിക്ഷചരം

    1. നാ.
    2. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചരിക്കുന്നത്, പക്ഷി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക