1. അന്തരിന്ദ്രിയം

    1. നാ.
    2. അന്തഃകരണം, മനസ്സ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക