1. അന്തരീക്ഷം

  1. നാ.
  2. ആകാശം, വായുമണ്ഡലം
 2. അന്തരിക്ഷം

  1. നാ.
  2. അന്തരീക്ഷം
 3. അന്തരാകാശം

  1. നാ.
  2. അന്തരാത്മാവ്
  3. ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക