1. അന്തരീപം

    1. നാ.
    2. കോടി, മുനമ്പ്
    3. ദ്വീപ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക