1. അന്തരീയം

    1. നാ.
    2. അടിയിലുടുക്കുന്ന മുണ്ട്, ഉടുമുണ്ട്. (താരത.) ഉത്തരീയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക