1. അന്തരേണ

    1. അവ്യ.
    2. കൂടാതെ, കുറിച്ച്, ഇടയ്ക്ക്
  2. അനിദ്രാണ

    1. വി.
    2. ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക