1. അന്തശ്ശൗചം

    1. നാ.
    2. അന്തശ്ശുദ്ധി, മനസ്സിൻറെ ശുദ്ധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക