1. അന്തസ്താപം

    1. നാ.
    2. മനസ്താപം
    3. ഉൾപ്പനി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക