1. അന്തസ്ഥം

    1. വി.
    2. അന്തത്തിലുള്ള
    3. ഉള്ളിലുള്ള, ഇടയിലുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക