1. അന്തസ്ഥങ്ങൾ

    1. നാ. വ്യാക.
    2. മധ്യമങ്ങൾ (ഉച്ചാരണം കൊണ്ട്, സ്വരത്തിനും വ്യഞ്ജനത്തിനും ഇടയിലുള്ളത്), യ, ര, ല, വ, ഴ, റ ഈ വർണങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക