1. അന്തസ്ഥായി

    1. നാ.
    2. മിത്രം, അമിത്രം എന്നീക്രമത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാരിൽ അവസാനത്തെ ആൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക