1. അന്തസ്സത്ത

    1. നാ.
    2. ആന്തരസത്യം, അന്തശ്ചൈതന്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക