1. അന്തസ്സത്വ1

  1. വി.
  2. ആത്മബലമുള്ള
 2. അന്തസ്സത്വ2

  1. നാ.
  2. ഗർഭിണി
  3. ചേർക്കുരു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക