1. അന്തസ്സ്

  1. നാ.
  2. ഗൗരവം, മാന്യത, പ്രൗഢി, അവസ്ഥ
 2. അന്ധസ്സ്

  1. നാ.
  2. ഭക്ഷണം, ചോർ
  3. സോമലത. "അന്തസ്സ്" നോക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക