1. അന്തഹാര

    1. നാ.
    2. അമ്പലത്തിൽ പ്രാസാദത്തിനുചുറ്റുമുള്ള അഞ്ചു പ്രാകാരങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തേത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക