1. അന്താവസായി

    1. നാ.
    2. ക്ഷുരകൻ
    3. അന്താവശായി = ചണ്ഡാലൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക