1. അന്തിക്കള്ള്

    1. നാ.
    2. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടുവരുന്ന കള്ള്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക