1. അന്തിക്കുരുട്ട്

    1. നാ.
    2. സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ കാഴ്ചനഷ്ടപ്പെടുന്ന രോഗം, മാലക്കണ്ണ്>

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക