1. അന്തിക്കൂത്ത്

    1. നാ.
    2. സന്ധ്യാസമയത്തെ കൂത്ത്, ശിവൻറെ അന്തിനടനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക