1. അന്തിക്രിസ്തു

    1. -
    2. ക്രിസ്തുവിന് എതിരായിരിക്കുന്നവൻ.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക