1. അന്തിമാങ്കം

    1. നാ.
    2. അവസാനത്തെ അങ്കം
    3. ഒമ്പത് എന്ന അക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക