1. അന്തിവഴങ്ങുക

    1. ക്രി.
    2. സന്ധ്യാപൂജ നടത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക