1. അന്തിവിളക്ക്

    1. നാ.
    2. സന്ധ്യക്കു വയ്ക്കുന്ന വിളക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക